วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หารือแก้ไขปัญหายางพาราอย่างยั่งยืน

897335และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อยกร่าง พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทยฉบับใหม่และเสนอให้รัฐบาลนำร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่เข้าสู่การพิจารณาสภานิติบัญญัติต่อไป และ ขอให้ตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อแก้ไขปัญหายางพาราอย่างยั่งยืน โดยให้มีตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ด้วย

ทั้งนี้ในเบื้องต้นกระทรวงเกษตรฯเห็นด้วยที่จะให้มีการตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีส่วมร่วมในการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะ กรรมการฯ ชุดนี้จะทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไปนายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายสุนทร รักษ์รงค์ ผู้ประสานงานแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง ได้เสนอข้อเรียกร้องในการแก้ไขปัญหายางพารา โดยขอให้สภานิติบัญญัติดำเนินการถอนร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยออกจากการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางจะดำเนินการประสานงานเครือข่ายชาวสวนยางจากทั่วประเทศ

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: หารือแก้ไขปัญหายางพาราอย่างยั่งยืน