วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558

Home Security System - A Thorough Strategy for Safeguarding Your HomeEverything required to ensure the safety and defense of your dwelling.

5256057986_33749868d4_bA substantial approach to safeguard your property is to realize the sorts of safety equipment you will need and just how this equipment provde the more effective security in a cost which is the very least high-priced devoid of diminishing anyone with a household's basic safety. A multi-ply covering of safety items would be the simplest approach to accomplish your safety objectives.

Your initial form of safety must be wi-fi camcorders for your family. When using the engineering now accessible, wi-fi camcorders aren't just cost-effective but simple to install this provides you with you control over your capacity to pay but in addition of บริษัทรับติดตั้งกล้องวงจรปิด energy. As outlined by your own private requirements and objectives for immunity, wi-fi camcorders are for sale for you in many designs Black and White-shaded wi-fi camcorders, night eye sight cameras, system internet protocol address cameras, infra-crimson-shaded-shaded cameras and even more. The truth is it doesn't matter what your needs are appropriate for burglar alarm, wi-fi camcorders drugs initial form of safety for your own home. For the reason that ad units of immunity, obvious wi-fi camcorders can provide the obvious safety that tells a could possibly be thiefVersusintruder he has been going reduced the trail to get an less complicated symbol leave your house alone.

The 2nd form of safety must be motion alerts, like wi-fi camcorders, motion alerts are cost-effective and to build. Precisely what a wi-fi wi-fi surveillance camera may well search for a motion detector will feel. It's really about time equally vision and feel safety for your family. Activity alerts are mobile and cellular to make sure that back up for sale in many the primary areas near you house, offering you while using the ideal work from your home safety and identification. Ever since the wi-fi camcorders give you vision and obvious safety, the motion alerts will tell include some covering of covert safety if required.

Your Next form of safety must be security alarm video display units. Alarm system video display units like wi-fi camcorders and motion alerts can even be acceptable listed and to build. Alarm system video display units supply you with equally obvious and desire safety. By warning anyone to unquestionably a could possibly be thiefVersusintruder and building concern as soon as the uneasy security alarm show up is prompted. The security alarm video display units now accessible have some of of characteristics to satisfy your own personal safety requirements.

Moreover for that above safety equipment you will need because there safety measures and safety measures, remember to generally make sure in the adhering to:

•You needs to have suitable lighting effects equally at the cab end, backside and   factors of your property

•Your house would be wise to have good and durable gates

•Always probably you may have house home's windows closed and confirmed

•Take cautious options that your property is safe and sound when exploring and hold you back report transport and provide somebody find the mailbox and possess the Release Office environment carry for you to gain

Source: Alarm System - A Thorough Technique of Defending Your HomeEverything essential so your basic safety and safety of your dwelling.

ไทยพร้อมประชุมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

981256รับรองเพื่อเป็นกรอบดำเนินการเบื้องต้นที่ให้ประเทศต่างๆนำไปเป็นแนวทางใน การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติทั้งนี้ประเทศไทยให้ความสำคัญกับบทบาท ของภาคเอกชนความแข็งแกร่งของชุมชนและการลงทุนของภาครัฐในการลดความเสี่ยงและ รับมือจากภัยพิบัติโดยไทยจะใช้โอกาสในการร่วมประชุมครั้งนี้แบ่งปัน ประสบการณ์เกี่ยวกับการรับมือกับภัยพิบัติเพราะไทยเคยประสบเหตุการณ์สึนามิ มาแล้ว เมื่อวันที่4 มี.ค.ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นายธานี ทองภักดีเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะจะเข้าร่วมประชุมระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติครั้ง ที่ 3 ที่เมืองเซนไดประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่14-18มี.ค.นี้ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นประธานร่วมในการ เตรียมการเรื่องเอกสารที่จะเป็นผลลัพธ์ของการประชุมในครั้งนี้ซึ่งผู้นำ ประเทศต่างๆจะร่วมกันให้การ

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supplier: ไทยพร้อมประชุมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

สบส.เร่งออกกม.คุ้มครองผู้เสียหายทางการแพทย์

981364ด้าน นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นว่า การจัดตั้งพ.ร.บ.ใหม่ที่มีการตั้งกองทุนขึ้นมาพิเศษเป็นการสิ้นเปลืองงบ ประมาณ แทนที่จะไปขยายวงเงินชดเชยมาตรา 41 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่จ่ายชดเชยกรณีเสียชีวิตอยู่ที่ 400,000 บาท พิการ 240,000 บาท และกรณีติดเชื้อรุนแรงหรือความเสียหายอื่น ๆ 100,000 บาท และไปขยายให้ครอบคลุมทุกสิทธิการรักษาพยาบาลในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.  นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.)กล่าวถึงความคืบหน้าการร่างพ .ร.บ.กองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุขพ.ศ... ว่า ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวได้ผ่านการประชาพิจารณ์มาแล้ว 4 ภาค และภายใน 2 สัปดาห์นี้จะมีการรับฟังความเห็นครั้งสุดท้ายในกลุ่มภาคประชาชนผู้บริโภค เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ และสภาวิชาชีพต่าง ๆ เป็นต้นจากนั้นจะนำความเห็นมาประมวล และเสนอต่อรมว.สาธารณสุขพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ สำหรับร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวได้มีการปรับปรุง เพื่อคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณสุขทั้งในส่วนของประชาชน และผู้ปฏิบัติงานเอง โดยหลักการ เพื่อให้เกิดการประนีประนอมลดปัญหาการฟ้องร้อง ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เป็นการฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหายดังนั้นจากนี้หากผู้ เสียหายได้รับการช่วยเหลือแล้วต้องยุติการฟ้องร้องทางแพ่ง

ทั้งนี้เมื่อกฎหมายดังกล่าวประกาศใช้แล้วจะต้องมีการยกเลิกมาตรา 41 ของพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ เรื่องการจ่ายชดเชยความเสียหายที่เกิดจากบริการสาธารณสุข ซึ่งกฎหมายใหม่ไม่ได้กำหนดเพดานการจ่ายเงินชดเชยให้ว่า อยู่ที่เท่าไหร่แต่ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผล กระทบซึ่งมีรมว.สาธารณสุข เป็นประธานเป็นผู้พิจารณาแต่น่าจะชดเชยให้ในอัตราที่มากกว่ามาตรา 41 แน่นอนส่วนงบประมาณที่ใช้นั้นก็โอนมาจากงบมาตรา 41 นั่นเอง ขณะเดียวกันก็ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม (สปส.) และกองทุนสุขภาพประเภทอื่น ๆ กำหนดงบจำนวนเงินไม่เกินร้อยละ 1 ของงบประมาณที่ได้รับมาให้กองทุนใหม่นี้ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ต้องประมวลกฎหมายและความเห็นกันอีกครั้ง

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: สบส.เร่งออกกม.คุ้มครองผู้เสียหายทางการแพทย์

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

เอไอเอสผนึกเคแบงก์พัฒนาบริการทางการเงินแบบดิจิตอล

979203ซึ่งเอไอเอสเชื่อมั่นว่าการผสานความร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยยกระดับ คุณภาพชีวิตของลูกค้าและคนไทย รวมถึงช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีกลไลทางการเงินเป็นตัวจักรสำคัญ ให้ก้าวหน้าพร้อมแข่งขันได้อย่างเต็มภาคภูมิต่อไป

ด้าน นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเอไอเอส ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศจะช่วยให้ธนาคารกสิกรไทยได้ ร่วมพัฒนานวัตกรรมเงินรูปแบบใหม่ที่จะสนับสนุนการทำธุรกรรมการเงินผ่านช่อง ทางอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ คาดว่า ปี 58 จะมีการเติบโต 35-40%จาก ปี 57 ที่เติบโต 30-35%ทำให้ลูกค้าและผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซได้รับความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยสามารถทำธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยมาตรฐานระดับสากลอันจะนำไปสู่ การยกระดับความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับโลกและทำให้ธนาคาร กสิกรไทยคงเป็นผู้นำอันดับหนึ่งดิจิตอลแบงกิ้งในประเทศไทย

วันนี้(2 มี.ค.) นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เปิดเผยว่า บริษัทได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่โอเปอร์เรเตอร์และสถาบันการเงินผนึกกำลัง ร่วมกัน พัฒนานวัตกรรมบริการทางการเงินในรูปแบบดิจิตอลเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มทั้ง ลูกค้าทั่วไป,ร้านค้าออนไลน์,ผู้ประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ชตลอดจนบริษัทห้าง ร้านต่างๆได้รับประโยชน์จากการใช้งานรวมถึงเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้วย มาตรฐานและเทคโนโลยีระดับสากล

ทั้งนี้ จากความร่วมมือดังกล่าวได้เตรียมวางแผนพัฒนาบริการที่จะออกมาตอบสนองการทำ ธุรกรรมทางการเงินให้กับลูกค้า เป็นการพลิกโฉมการทำธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิด การทำธุรกรรมแบบ Bank to Non-Bank มุ่งขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการดิจิตอลแบงกิ้งไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ ,ส่งเสริมการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศให้ลูกค้าสามารถโอนเงินข้าม ประเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในระดับภูมิภาคให้กับกลุ่มออนไลน์คอม เมิร์ชของไทย ตลอดจนสนับสนุนการทำธุรกรรมผ่านอีคอมเมิร์ชและโมบายคอมเมิร์ชร่วมพัฒนา ต่อยอดระบบในการรับชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับผู้ซื้อสินค้าและช่วยขยายโอกาสทาง การค้าให้กับกลุ่มธุรกิจและร้านค้าบนโลกออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ ซึ่งจะทยอยเปิดให้บริการเร็วๆนี้

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: เอไอเอสผนึกเคแบงก์พัฒนาบริการทางการเงินแบบดิจิตอล

กสท.ยังไม่ฟันธงซื้อขายหุ้นเนชั่นรอฟังนักวิชาการเพิ่ม

979472ทั้งนี้เนื่องจากต้องการปรึกษานักวิชาการที่เกี่ยวข้องให้รอบด้านก่อน ขณะที่กรรมการฝั่งละ2คนมีความเห็นไม่ตรงกัน ดังนั้นจึงเห็นควรให้ศึกษาข้อมูลให้รอบด้านมากที่สุดก่อนที่จะตัดสิน ซึ่งหากตัดสินออกไปแล้ว ถือเป็นคำสั่งทางปกครองไม่สามารถมาขออุทธรณ์ภายหลังได้และหากมีข้อเท็จจริง มาแย้ง ก็ต้องไปแย้งด้วยการฟ้องร้องในศาลเท่านั้น

นาย สมบัติ กล่าวว่า นอกจากนี้ กสท.ยังอนุมัติผังรายการหลักของกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 92 สถานี และอีก 53 สถานียังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกสทช.จึงได้ขอให้กรมประชาสัมพันธ์ไปเร่ง แก้ไขปรับปรุงต่อไป.วันนี้ (2 มี.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการ กสทช.เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ยังไม่มีมติการพิจารณากรณี บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) หรือSLCเป็นผู้มีอำนาจควบคุม บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลหมวดหมู่ข่าวสารและสาระเข้าซื้อ หุ้นสามัญของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือNMGซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท เอ็นบีซีเน็กซ์วิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลในหมวดหมู่เดียวกัน ว่ามีการครอบงำสื่อหรือไม่

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supply: กสท.ยังไม่ฟันธงซื้อขายหุ้นเนชั่นรอฟังนักวิชาการเพิ่ม

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

สั่งจัดงานเรือยอร์ชโชว์สิ้นปี

978223ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดงาน ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเลือกพัทยา หรือภูเก็ต เพียงหนึ่งแห่งเป็นสถานที่จัดงานช่วงเดือนพ.ย.นี้ เพราะทั้ง 2 จังหวัด มีท่าเรือมารีนาอยู่แล้ว อีกทั้งยังตรงกับฤดูกาลท่องเที่ยวพอดี

นอก จากนี้รัฐบาลมีแนวคิดสร้างท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (เรือครูสซ์) ในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลภาคใต้อีก 2 แห่ง ที่กระบี่ และสุราษฎร์ธานี เพิ่มจากปัจจุบันที่มีแห่งเดียวในภูเก็ต โดยขณะนี้ได้ให้กรมเจ้าท่า เร่งศึกษาความเหมาะสมการสร้างท่าเรือสำราญและให้สรุปกลับมาโดยเร็วที่สุดนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมช.คมนาคม เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านคมนาคมเพื่อสนับสนุน การท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการให้ประเทศไทยจัดมหกรรมเรือยอร์ช หรือยอร์ชโชว์ คล้ายกับงานมอเตอร์โชว์รถ เพื่อเปิดให้ผู้ประกอบการนำเรือยอร์ชรุ่นใหม่ และซุปเปอร์เรือยอร์ช ซึ่งมีขนาดยาวกว่าเรือยอร์ชทั่วไปมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเรือหรูของไทย ให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supplier: สั่งจัดงานเรือยอร์ชโชว์สิ้นปี

เซียนหวยเศร้าไร้เงาเลขดัง

978536สำหรับการออกรางวัลสลากฯ ครั้งนี้มี นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นประธานออกรางวัล โดยรางวัลเลขท้าย 3 ตัวได้แก่ หมายเลข 498, 031, 857, 008 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่หมายเลข 34 และรางวัลที่ 1 ได้แก่หมายเลข 240237 ส่วนรางวัลที่ 1 พิเศษกลุ่มที่ 1 ได้แก่ ชุดที่ 20 หมายเลข 240237 และรางวัลที่ 1 พิเศษกลุ่มที่ 2 ได้แก่ ชุดที่ 68 หมายเลข 240237 โดย ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ได้แสดงหมายเลขของรางวัลที่ 1 ออกมาแล้ว เหล่าเซียนหวยที่เข้ามาเฝ้าชมการออกรางวัลต่างบ่นอื้ออึงและเสียดายในตัวเลข ดังกล่าว เนื่องจากเลขที่ออกมาไม่ใช่ตัวเลขดังที่เก็งกันไว้

พล.ต.ฉลอง รัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึงราคาลอตเตอรี่ ที่มีราคาแพง ว่า ขณะนี้ ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าตำรวจเกี่ยวกับการจับกุมผู้ค้าลอตเตอรี่เกินราคาที่ กำหนดไว้ ประมาณ 10 ราย ซึ่งหากตรวจสอบและพบว่าเป็นตัวแทนที่ได้รับโควตาจากสำนักงานสลากฯ จะถูกยึดโควตาคืนทันที เพราะเกิดเป็นคดีความแล้ว ส่วนผู้ที่ไม่มีโควตา แต่มาขายเกินราคาก็จะถูกปรับตามที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ 2,000 บาท โดยหลังจากนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งเตรียมเข้าไปดูแลกลไกของตลาดลอตเตอรี่มากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมามีการขายที่บิดเบือนเรื่องของราคามากเกินไปที่ห้องกาญจนาภิเษก 2 สถาบันวิชาการทีโอที ซอยงามวงศ์วาน 17 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) ประจำงวดวันที่ 1 มี.ค.58 เป็นไปด้วยความคึกคัก เพราะการออกรางวัลที่ตรงกับวันอาทิตย์ ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงเดินทางเข้ามาดูการออกรางวัลจำนวน มาก โดยราคาลอตเตอรี่ก่อนการออกรางวัลยังคงมีราคาเฉลี่ยสูงอยู่ที่ใบละ 100-110 บาท ปรับลดลงจากใบละ 120 บาท เนื่องจากราคาลอตเตอรี่ที่มี ราคาสูงตั้งแต่ต้นงวด ทำให้ลอตเตอรี่ยังเหลือเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้ค้าต้องยอมลดราคาลง เพื่อระบายลอตเตอรี่ไม่ขาดทุนมากเกินไป

แหล่งที่มา   :  เดลินิวส์

Supplier: เซียนหวยเศร้าไร้เงาเลขดัง