วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ป.ป.ช.-มท.ทำเอ็มโอยูต้านโกงเฟด2

898965นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธาน ป.ป.ช. กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช.มีความยินดีที่ได้ทำเอ็มโอยูร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นระยะที่ 2 เพื่อพยายามทำให้การทุจริตลดลง และภาพลักษณ์ของประเทศเราดีขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยทำข้อตกลงมากับหลายกระทรวง แต่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนั้นเป็นกระทรวงที่ดูแลทุกข์สุขประชาชนโดยตรง หากกระทรวงมหาดไทยสามารถดูแลประชาชนได้ด้วยความถูกต้องชอบธรรม ก็จะเป็นเรื่องที่ดี หวังว่าบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญของการทำงานร่วมกันทั้ง 2 องค์กร และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

ด้านพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทั้งความวุ่นวายทางการเมือง ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ล้วนเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ทำให้การบริหารงานการเมืองไม่ส่งผลในทางปฏิบัติ ไม่ตอบสนองความต้องการประชาชน ทั้งนี้เราพยายามถ่ายทอดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำกับดูแลในพื้นที่ นอกจากนั้นก็มีผู้ตรวจราชการกระทรวง 12 คณะที่จะลงไปดูแลในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ประชาชนก็ต้องช่วยดูแล เพราะมหาดไทยมีการดำเนินโครงการหลายโครงการหากมีข้อมูลก็มาบอก หากใครมีการกระทำผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิด ซึ่งตนไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้น ถ้ามี ตนก็จะดำเนินการไม่เพิกเฉย ขอให้บอกข้อมูลมา และป.ป.ช.หากมีข้อมูลก็ขอให้แจ้งตน อย่าเกรงใจเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี สำนักงาน ป.ป.ช. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือตามนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และร่วมเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่สังคมไทย โดยนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช.ได้ร่วมลงนามกับ นายกฤษฎา บุณราช อธิบดีกรมการปกครอง, นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมที่ดิน, นายมนตรี นาคสมบูรณ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน, นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยมีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธาน ป.ป.ช.และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ป.ป.ช.-มท.ทำเอ็มโอยูต้านโกงเฟด2