วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ให้สมัครอีกหน ประกันตนม.40

EyWwB5WU57MYnKOuFIsqwwU08IN8mA1XOV8u3yYMdDSNNdWNX9c9Xqวันเดียวกัน นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการประชุมอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนกระทรวงแรงงาน (อกพ.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาหนังสือที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส่งมาถึงกระทรวงเพื่อให้พิจารณาทบทวนคำสั่งลงโทษนายบุญมี พันธงชัย จัดหางานจังหวัดนครปฐม อดีตเป็นจัดหางานจังหวัดตาก ในความผิดฐานทุจริตงบประมาณการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ จ.ตาก โดย ป.ป.ช.เห็นควรให้ลงโทษวินัยร้ายแรง ด้วยการ ให้ออกจากราชการ ซึ่งกระทรวงต้องปฏิบัติตามที่ ป.ป.ช.มีหนังสือมา อย่างไรก็ตาม จะต้องดูเรื่องของความเป็นธรรมด้วย เนื่องจากนายบุญมีได้ร้องขอ ความเป็นธรรมในเรื่องนี้

นายนครกล่าวอีกว่า ที่ประชุม อกพ.ยังมีมติให้ไล่ออก อดีตรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้ว 5-6 ปี ในความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นมูลค่า 300 ล้าน บาท กรณีนำเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุนจนเกิดความเสียหาย เรื่องนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ทักท้วงมาเช่นกัน เนื่องจากการพิจารณาความผิด เดิมกระทรวงลงโทษเพียงตักเตือนและภาคทัณฑ์ ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้พิจารณาอย่างเป็นธรรม เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เน้นในเรื่องความโปร่งใสและต้องตรวจสอบได้สำหรับการสมัครเป็นผู้ประกันตน ที่ต้องจ่ายเงินสมทบตามมาตรา 40 มี 5 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 เดือนละ 100 บาท ผู้ประกันตนจ่าย 70 บาท รัฐบาลจ่าย 30 บาท คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และเสียชีวิต ทางเลือกที่ 2 เดือนละ 150 บาท ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท รัฐจ่าย 50 บาท คุ้มครองเหมือนทางเลือกที่ 1 แต่เพิ่มเงินชราภาพ ส่วนทางเลือกที่ 3 จ่าย 200 บาท ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท รัฐจ่าย 100 บาท คุ้มครองกรณีชราภาพ ทางเลือกที่ 4 จ่ายสมทบ 300 บาท จ่ายเอง 170 บาท รัฐสนับสนุน 130 บาท คุ้มครองกรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ ทางเลือกที่ 5 จ่าย 350 บาท จ่ายเอง 200 บาท รัฐจ่าย 150 บาท คุ้มครอง กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ (เงินบำเหน็จ) ชราภาพ (เงินบำนาญ) โดยผู้สูงอายุ ที่อายุ 60-65 ปี สมัครได้ทุกทางเลือก ส่วนคนที่อายุ 65 ปีขึ้นไป สมัครได้เฉพาะทางเลือกที่ 3 ในกรณีเงินชราภาพเพียงอย่างเดียวเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. นายโกวิท สัจจวิเศษ ผู้ตรวจราชการ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงการขยายวันรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ว่า สปส.ได้แก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตน พ.ศ. 2554 (มาตรา 40) ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครออกไปอีก 10 วัน เพื่อให้ประชาชนที่มีอายุเกิน 60 ปี ที่สมัครไม่ทันในวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้สิทธิสมัคร รวมทั้งสามารถจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้ถึงเดือน พ.ค. 2555 คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะเสนอ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.แรงงาน เพื่อพิจารณานำเข้า ครม. ซึ่งยังต้องผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าจะบังคับใช้ได้ในช่วงปลายเดือน ก.พ.-มี.ค.2558 หลังจากนั้น สปส.จึงจะประกาศกำหนดวันรับสมัคร

สำนักงานประกันสังคมแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกาการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครออกไปอีก 10 วัน ให้ประชาชนที่มีอายุเกิน 60 ปี ที่สมัครไม่ทันในวันที่ 8 ธ.ค. ได้สิทธิสมัคร แต่ยังต้องนำเข้า ครม. และผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าบังคับใช้ได้ช่วงปลายเดือน ก.พ.-มี.ค.2558 ก่อนประกาศกำหนดวันรับสมัคร

การเปิดรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แห่มาสมัครเป็นผู้ประกันตนอย่างเนืองแน่น และปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้าย แต่ส่วนใหญ่ยังไม่รู้รายละเอียดของสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ขณะที่ยังมีผู้สูงอายุอีกจำนวนมากยังไม่ทราบรายละเอียดและเรียกร้องให้รัฐบาลขยายเวลารับสมัครนั้น

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: ให้สมัครอีกหน ประกันตนม.40