วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สมบัติผุดตั้งองค์กรประเมินผลงานชาติ

899007นายสมบัติ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้จะเสนอให้มีองค์กร คือคณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติ ซึ่งเป็นอิสระ เพื่อติดตามประเมินผลและคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งระดับสูง ตั้งแต่ระดับอธิบดีขึ้นไป โดยจะมีกรรมการที่กำหนดหลักเกณฑ์ ทำหน้าที่รวบรวมประวัติข้อมูลในการทำงานของผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคล เพื่อขึ้นสู่ตำแหน่ง จะเกิดความเป็นธรรมและแก้ปัญหาวิ่งเต้น ซื้อขายตำแหน่ง นอกจากนี้ยังประเมินผลโครงการขนาดใหญ่เพื่อเปิดให้กับประชาชนรับทราบ ซึ่งโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ผ่านมาขาดการตรวจสอบและประเมินผลจนทำให้เกิดความเสียหายมหาศาลเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวปาฐกถาหัวข้อ "การปฏิรูปโครงสร้างการเมืองไทย" ว่า มติของคณะกรรมาธิการ ที่จะเสนอต่อกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในเรื่องโครงสร้างทางการเมือง โดยให้แบ่งแยกอำนาจฝ่ายบริหารออกจากฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารคือคณะรัฐมนตรี มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ทำหน้าที่เฉพาะฝ่ายบริหารเพียงอย่างเดียว ส่วนโครงสร้างของฝ่ายนิติบัญญัติ กำหนดให้มี 2 สภา คือสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองกฎหมายและตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร รวมถึงให้อำนาจในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แต่ห้าม ส.ส. และ ส.ว.เป็นรัฐมนตรี โดยที่มาของ ส.ส.และ ส.ว. ให้ ส.ส.มาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยกำหนดให้ 1 เขต มี ส.ส.ไม่เกิน 3 คน หรือระบบเขตใหญ่เรียงเบอร์ ซึ่งจะทำให้ซื้อเสียงยากขึ้น ส่วน ส.ว.ให้มาจากการเลือกตั้ง จังหวัดละ 1 คน และอีกครึ่งหนึ่งมาจากการเลือกตั้งขององค์กรวิชาชีพและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: สมบัติผุดตั้งองค์กรประเมินผลงานชาติ