วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เปิดผลวิจัยผู้พิการฯถูกลิดรอนสิทธิฯ

881316ทั้งนี้ประเทศไทยมีคนพิการประมาณ 1.5 ล้านคน จากการผลวิจัยพบว่า1 ใน 3 ของคนพิการไทย หรือเกือบ 3 แสนคน ที่เข้าไม่ถึงหรือไม่ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือ ทำให้ขาดโอกาสในการเพิ่มคุณภาพชีวิตและพัฒนาความสามารถในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ คิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 2,497 ล้านบาทต่อปี ส่วนคนที่ได้รับอุปกรณ์ก็ไม่ได้ใช้เกือบ 13% ต้องจำใจใช้ 24% เพราะอุปกรณ์ไม่ตรงกับความต้องการหรืออุปกรณ์ไม่มีคุณภาพ คิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 4 พันล้านบาทต่อปี

“ รัฐสนับสนุนงบประมาณ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับคนพิการปีละประมาณ1,500 ล้านบาท แต่คนพิการที่ได้รับอุปกรณ์ไม่ได้ใช้อุปกรณ์หรือไม่ได้ใช้อย่างสม่ำเสมอ เพราะไม่ตรงกับความต้องการ เช่น ขาเทียมที่เชื่อมต่อกับร่างกายไม่พอดี หรือรถเข็นที่ไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่อุปกรณ์ชำรุดแต่ไม่มีระบบซ่อม หรืออุปกรณ์ไม่มีคุณภาพก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเพิ่มอีกราว 1,584  ล้านบาทต่อปี ”นายสุรเดช กล่าว และว่า จากการศึกษาพบว่าชุดสิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการในระบบประกันสังคมน้อยที่สุดในระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ  ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดทำฐานข้อมูลคนพิการร่วมกันและพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์เพียงชุดเดียว เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมคล้ายกับแนวทางของบัญชียาหลักแห่งชาติ และต้องมีระบบประเมินและติดตามตรวจสอบการแจกจ่ายอุปกรณ์ปรับปรุงระบบการซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรของประเทศวันที่13พ.ย. นายสุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) เปิดเผยว่า ไฮแทปได้ทำการศึกษาวิจัย เรื่องการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์ และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์ เครื่องช่วยคนพิการในระบบหลักประกันสังคม พบว่า กลุ่มผู้พิการถูกลิดรอนสิทธิประโยชน์ทางด้านการแพทย์จากเดิมผู้พิการจะอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ซึ่งครอบคลุมอุปกรณ์จำเป็นรวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง  แต่เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ เพื่อเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้คนพิการเข้าสู่ระบบแรงงาน  และจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราที่เท่ากับคนปกติ แต่สิทธิประโยชน์กลับลดลงทั้งเรื่องการค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้พิการที่หลากหลาย ทั้งทางด้านร่างกาย แขน ขา  เรื่องการมองเห็นและการได้ยิน แต่อุปกรณ์ที่ประกันสังคมอนุมัติให้กลับเน้นไปที่อุปกรณ์ทางกายเท่านั้น

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: เปิดผลวิจัยผู้พิการฯถูกลิดรอนสิทธิฯ