วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ตั้งองค์กรบริหารพัฒนาภาค

968999ด้านนายประชา เตรัตน์ กมธ.ยกร่างฯ กล่าวถึงเหตุผลสำคัญที่ต้องมีองค์กรบริหารพัฒนาภาคว่า เนื่องจากในปัจจุบันต้องมีการพัฒนาคาบเกี่ยวหลายจังหวัดหากยังบริหารแบบเดิม จะทำให้ไม่มีแกนในการบริหารพัฒนาภาครวมถึงเป็นการจัดระเบียบ เพื่อพัฒนาราชการส่วนกลางส่วนการของบประมาณจะเกิดจากการวางแผนงานพัฒนาภาค โดยที่ ยืนยันว่า การตั้งองค์กรบริหารการพัฒนาภาค ไม่ได้เป็นการลดอำนาจนักการเมืองเพียง แต่จะถูกตรวจสอบมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดยังเป็นเพียงหลักการ ส่วนรายละเอียดจะกำหนดในกฎหมายลูกต่อไปเมื่อเวลา 16.00 น.ที่รัฐสภานายคำนูณ  สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการ(กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงกรณีที่ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาหมวดปฏิรูปว่าด้วย การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินโดยกำหนดให้มี “องค์กรบริหารพัฒนาภาค “ทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในภาค และกำกับดูแลหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ จัดทำแผนและบริหารงบประมาณแบบพื้นที่ เพื่อดำเนินการพัฒนาภาคที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับงานของจังหวัด และองค์กรบริหารท้องถิ่นประสานพัฒนาพื้นที่บริหารงานระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ และยั่งยืนของการพัฒนาในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัดตามที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อเป็นการปฏิรูประบบราชการ เนื่องจากเห็นว่า การบริหารเป็นรายจังหวัดอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อโลกยุคใหม่ และเป็นการช่วยแก้ปัญหาที่มีมาในอดีต เพราะตลอด 20 ปีที่ผ่านมาหน่วยงานราชการส่วนกลางจำนวนมากไปตั้งสำนักงานอิสระของตัวเองทำ ให้ไม่เกิดการประสานงานกันเท่าที่ควร

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supply: ตั้งองค์กรบริหารพัฒนาภาค